در حال حاضر هیچ دوره ای جهت ثبت نام وجود ندارد.

تعیین سطح و کمک مربیگری یوگای سینا و دریافت گواهینامه سطوح مختلف سیستم آموزشی یوگای سینا