در حال حاضر هیچ دوره ای جهت ثبت نام وجود ندارد.

تمرکز و مراقبه  (مدیتیشن)

تمرکز کامل از دست نیافتنی قله هایی است که هر موجودی نیازمند فتح آن می باشد. تمرکز برای انسان امروز ، مهارتی بسیار ضروری است که همه با هر تخصصی نیازمند آن هستیم : پزشک ، هنرمند ، مهندس ، معلم ، دانش آموز ، خانه دار و ..... تمرکز همچون نقطه کانونی یک ذره بین ، موجب شفافیت و وضوح بهتر ذهن و توجه خواهد شد .

تمرکز و مدیتیشن مراحل ششم و هفتم یوگا ست و هدفش تعالی و آزادی  ذهن ، از حجاب ها و قالب های گوناگون است.

در دوره تمرکز و مراقبه (مدیتیشن) نشستن صحیح ، مدیریت ذهن ، کیفیت ذهن و موانع ذهن را خواهید آموخت. و از طریق مراحل پنجگانه مدیتیشن جامع ، ذهن آگاهی و ناظر بودن را تجربه و تمرین خواهید کرد.

برای فراگرفتن این دانش و مهارت ، چالشی چهل روزه را در پیش رو دارید.

تمرینات جلسات