درباره سینا صمیمی

سینا صمیمی هستم
آشنایی با یوگا به سال ۱۳۷۰ بر می گرده، زمانی که دانشجوی ادبیات و هنر بودم، این آشنایی زندگی من و بعضی از اطرافیانم رو کلا تغییر داد.
تجربه های یگانگی رو که ناخواسته و غیر ارادی در هنر و ادبیات، بصورت پراکنده داشتم، در یوگا بصورت سیستماتیک در دسترسم قرار گرفت، و من رو که در آستانه افسردگی بودم زیر و رو کرد.
پس از تجربه یوگا با  شهرام رحمان زاده، و مسعود مهدوی، و مصاحبت با روانشاد بزرگمهر دولتشاهی، به سفرهای حیرانی روانه شدم، هند و پاکستان و نپال و افغانستان و... و باز دیدم در وطن هستم و هنوز با یوگا.
ده سالی به تدریس در کانون یوگا و منزل و مراکز دیگر گذشت، تا اینکه به تاسیس مرکزی برای یوگای جامع کمر بستم و نیز  احداث پروژه مرکز اقامتی خانه آرام که یوگا را با استانداردهای کلاسیک آموزش می دهد(که در ایران بی سابقه است)
می دانم که زیستن بی درد و رنج میسّر نیست اما یوگای جامع، معنایی روشن به این رنج ها می دهد.
یوگا نه مذهب و عقیده، و توهمات اغراق آمیز، بلکه فرهنگ رشد انسانی در مراحل زندگی برای ماست.
تأسیس یوگای جامع سینا، و آموزش به هزاران پرتوجو و ده ها مربی مسیر و کارمایی اجتناب‌ناپذیر بود 
 
لینک مقالات نوشته شده توسط سینا صمیمی: